e-manage ใหม่!!

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรใหม่ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th(สำหรับอบรมและทดลองใช้ชั่วคราวเท่านั้น) เพื่อให้ตอบสนองการแสดงผลได้ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆ อุปกรณ์ เช่น Desktop, Smartphone, Tablet สามารถ Login เข้าใช้งานที่ "บุคลากร (เข้าสู่ระบบ)"

หมายเหตุ หลังจากอบรมแล้วเสร็จจะปรับปรุง www.e-manage.mju.ac.th สู่เวอร์ชั่นใหม่นี้ และเวอร์ชันเดิมจะย้ายไปอยู่ภายใต้ www.e-manageV1.mju.ac.th

คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินเหตุการณ์
ปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2561
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2561
Chart.
MJU CHANNEL
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 14/2/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 895  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 14/2/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 780  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 13/11/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 1583  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 28/9/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 936  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 17/7/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 1132  ครั้ง
ข่าวอบรม สัมนา
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 27/5/2559 14:04:16  จำนวนที่อ่าน 1228  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน  วันที่เขียน 23/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 65  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 20/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 272  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 20/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 1057  ครั้ง
สภา ม.แม่โจ้ ประชุมสร้างความเข้าใจ กรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมสร้างเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า ผู้นำองค์กรนักศึกษา และคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก   
ผู้เขียน น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร  วันที่เขียน 18/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 395  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 10/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 314  ครั้ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร  วันที่เขียน 18/9/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 486  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 23/8/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 462  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 18/5/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 642  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 9/3/2560 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 681  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 3/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 908  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 23/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 43  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 18/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 88  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 5/3/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 386  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 28/2/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 730  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ  วันที่เขียน 28/2/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 307  ครั้ง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เขียน นายรัตติกาล ณวิชัย  วันที่เขียน 8/6/2554 14:40:24  จำนวนที่อ่าน 892  ครั้ง
ข่าวประกวดราคา
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 20/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 33  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 18/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 44  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 5/3/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 142  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/2/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 491  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/2/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 127  ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 9/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 306  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 9/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 186  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 9/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 224  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 2/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 268  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 2/4/2561 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 145  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
5
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
0
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
0
กองคลัง
-
36
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290