แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
รายการโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สำนักงานอธิการบดี จำนวนโครงการ 3  โครงการ
12551 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
นาง สมพร แรกชำนาญ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
12624 โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 16  โครงการ
11832 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11850 โครงการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11848 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11849 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 327,300.00  บาท
12014 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12015 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11239 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสตรอเบอรี่และการผลิตผักปลอดภัยในระบบโรงเรือนและระะบบปิด
อาจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,860,100.00  บาท
11236 โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 18,879,700.00  บาท
11237 โครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชในระบบ Smart Organic Faming ต้นทุนต่ำ
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 23,781,300.00  บาท
11238 โครงการยกระดับการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farm)
อาจารย์ ศุภิสรา สิงหบำรุง
งบประมาณแผ่นดิน  : 8,471,300.00  บาท
11240 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (2 อำเภอ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,342,300.00  บาท
11270 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,000,000.00  บาท
11518 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 797,300.00  บาท
11878 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุไม้ผลบนพื้นที่สูงโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12020 โครงการนำร่องพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาง นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
12
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 14  โครงการ
12567 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 16
อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 157,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 38,000.00  บาท
11575 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12653 อบรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11572 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
12166 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
11571 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12025 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 21,600.00  บาท
12050 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 463,000.00  บาท
11735 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนทางการเกษตรด้วยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยละเอียด
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 10,293,700.00  บาท
11675 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,080,000.00  บาท
11576 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 15
อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 154,300.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 15,000.00  บาท
11256 สานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 236,808.00  บาท
11253 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 23  โครงการ
12704 โครงการพัฒนาเกษตรล้านนา(เกษตรทฤษฎีใหม่) 35 ไร่
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,000,000.00  บาท
12283 โครงการพัฒนาระบบการผลิตลิ้นจี่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 170,600.00  บาท
11713 โครงการรวบรวม อนุรักษ์และปลูกคัดเลือกไม้ผลพันธุ์ดีสุ่ชุมชน (ลำไย มะม่วง น้อยหน่า)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11639 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
นาง มารยาท เศรษฐี
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
11640 โครงการแม่โจ้แฟร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
11633 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
น.ส. วารี ระหงษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
11631 โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
11645 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 235,000.00  บาท
11606 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธฺุ์ดีเพื่อให้บริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11643 โครงการพัฒนาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
น.ส. วารี ระหงษ์
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณเงินรายได้  : 1,642,640.00  บาท
11644 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
11706 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,730,800.00  บาท
11710 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย นิตย์ มงคลสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11711 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาง รัตนา ศรีวิชัย
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11715 โครงการรวบรวมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงพันธุ์/รวบรวมพันธุ์ โดยนักวิจัย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
12
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
11990 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 330,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 493,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
11298 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิดภัณฑ์ชุมชน
น.ส. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11301 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11297 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
น.ส. พิชณิชา นิปุณะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
11300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 21  โครงการ
12464 บริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11898 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11893 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11890 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างประกอบและการใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ LED และระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11892 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11897 การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11891 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11896 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11899 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรกร
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11894 ผลิตถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11895 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11900 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำสมุนไพรที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11422 การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,422,500.00  บาท
11423 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,860,100.00  บาท
11289 การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 17,050,000.00  บาท
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 13  โครงการ
12632 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน Green Organic Eco และโครงการพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 777,000.00  บาท
12519 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลักษณะเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,010.00  บาท
12431 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12442 โครงการฐานเรียนรู้การเจือจางน้ำเชื้อสุกร
นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12387 โครงการศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 141,000.00  บาท
12306 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 58,000.00  บาท
12034 โครงการเสวนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12036 โครงการการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11773 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,100.00  บาท
11790 โครงการพัฒนาแปลงปลูกมะเกี๋ยงและเข้าร่วมเสนอผลงานโครงการพระราชดำริฯ
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
11765 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านและช่องทางการจัดจำหน่ายแก่กลุ่มวิสาหกิจรักษ์สมุนไพรทุ่งศรี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
11500 โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อื่นๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในถ้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 209,200.00  บาท
11362 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 28  โครงการ
12692 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 8,000.00  บาท
12562 โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะอาชีพเยาวชนไทยปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 60,000.00  บาท
11459 โครงการการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11460 โครงการการสำรวจและจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11462 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ำน้อยในพื้นที่ภาคใต้
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11464 โครงการการศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารสำคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11468 โครงการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11470 โครงการการขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11471 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกลำพัน
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11472 โครงการเพาะขยายพันธุ์ผักพูม
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11473 โครงการศูนย์เรียนรู้ชันโรง
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11476 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 45,000.00  บาท
11481 โครงการการศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 35,000.00  บาท
11483 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจชายแดนสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 37,500.00  บาท
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
12
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11675 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,080,000.00  บาท
11226 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐาน พื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,361,300.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12709 โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
12224 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2018
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
พัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 10  โครงการ
12636 โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่เส้นทางนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 2,400,000.00  บาท
12665 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็ปไซต์) ภาษาอังกฤษ
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12671 โครงการปรับปรุงระบบ One Stop Service การให้บริการด้านการต่างประเทศ (กายภาพ)
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11867 โครงการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากแตงกวาโดยเทคนิคการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Food Design)
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 357,200.00  บาท
11499 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรภูฎาน
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,920,000.00  บาท
11484 โครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Young Smart Discipline)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,030,300.00  บาท
11489 โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
11641 โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 31,465,200.00  บาท
11767 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,646,100.00  บาท
12098 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เยาวชนนำเที่ยวไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ Junior Guild Organic land"
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
ศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
12690 โครงการอบรมเทคนิคการเป็น MC มืออาชีพ
อาจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,000.00  บาท
12663 โครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชนพวกแต้ม
อาจารย์ วัชรียา บำรุงคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
12503 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
12604 โครงการภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
12520 โครงการฝึกอบรมล้านนาศิลปาชีพ
อาจารย์ ลักขณา ชาปู่
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
12490 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัย: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเกษตรกรตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12280 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัยและการเรียนการสอน: การสูงวัยเชิงบวกและการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12276 โครงการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจสีเขียว
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11978 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านรายวิชาในหลักสูตร
อาจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
อาจารย์ เวลิกา มามูล
อาจารย์ อุดมศักดิ์ ศิริทะ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11902 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
งบประมาณเงินรายได้  : 39,970.00  บาท
11903 โครงการภาษาและวัฒนธรรม
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11734 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,100.00  บาท
เศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
12709 โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
11856 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2561
นาย อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11857 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์
นาย อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
12225 โครงการสำรวจความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่ต่อการติดตั้งจอโฆษณาด้านหลังรถตุ๊กตุ๊กและสามล้อถีบในจังหวัดเชียงใหม่
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 80,000.00  บาท
12224 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2018
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
12134 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 70,500.00  บาท
11254 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11272 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
11512 โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,312,000.00  บาท
12043 โครงการการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 5  โครงการ
12113 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
12112 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12006 โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน
นาย ครรชิต ชมภูพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12007 โครงการฐานการเรียนการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
อาจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12110 โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
นาย กิตติพงษ์ ทิพยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
12246 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชนชุมชนป่าไผ่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อการนำใช้และเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12272 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
12202 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
12123 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
12080 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12081 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
12082 ฐานเรียนรู้สาหร่าย และแพลงก์ตอน: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำในระบบปิด เพื่อนำไปผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ สมพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12211 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
11311 โครงการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม (Education for life project)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,820,000.00  บาท
12011 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12013 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 4  โครงการ
11685 โครงการ Digital Learning
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
น.ส. ณัฎทญา ภิรอด
นาย สมพร เกตุตะคุ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
11683 โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน “รายการชีวิตและแผ่นดิน”
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11684 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
นาง ยุคนธร ชำนาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11260 โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร. อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 3  โครงการ
12723 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง (61-3.2.3)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
12040 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (61-3.2.1)
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 22,500.00  บาท
11700 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ (61-3.2.2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 117,500.00  บาท
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12621 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Blockchain (MJU Blockchain)
นาง นรมน โลไทยสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณเงินรายได้  : 532,650.00  บาท
12558 โครงการ แม่โจ้ฟาร์มอัจฉริยะ (MJU Smart Farming) และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ “เกษตรแม่โจ้ 4.0”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นาง นรมน โลไทยสงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 650,000.00  บาท
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 5  โครงการ
12062 แปลงสาธิตการผลิตลำไยในระบบเกษตรอินทรีย์
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11858 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ในสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย ณฤพล อัฐวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11954 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12046 แปลงสาธิตการผลิตมะม่วงอินทรีย์เพื่อการค้า
นาย สถาพร ฉิมทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12145 การถ่ายทอดองค์ความรู้งานโครงการพระราชดำริสู่เยาวชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 231,000.00  บาท
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
ศูนย์ภาษา จำนวนโครงการ 9  โครงการ
12611 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
12497 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (TOEFL ITP Preparation)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
12427 โครงการฐานเรียนรู้ภาษาที่มีชีวิต
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
12017 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (TOEIC Preparation & TOEIC Test)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 270,000.00  บาท
11862 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น I (Japanese I)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11424 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Conversation I (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
11646 ภาษาจีนขั้นต้น I (Chinese I)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
11648 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (MJU-TEP)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
11649 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 12 ระดับ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 23  โครงการ
12724 โครงการการผลิตและแปรรูปชาอัญชันอินทรีย์เพื่อการค้า
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
12621 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Blockchain (MJU Blockchain)
นาง นรมน โลไทยสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณเงินรายได้  : 532,650.00  บาท
12602 การจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้งานโครงการพระราชดำริและการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
12558 โครงการ แม่โจ้ฟาร์มอัจฉริยะ (MJU Smart Farming) และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ “เกษตรแม่โจ้ 4.0”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นาง นรมน โลไทยสงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 650,000.00  บาท
11272 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
12051 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : ระบบการผลิตสัตว์น้ำ (กบ ปลานิล ปลาสลิด) และการสร้าง Brand สัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,126,200.00  บาท
12212 โครงการการส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหอมอินทรีย์ ถ้วยพร้อมรับประทาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิรินภา อ้ายเสาร์
นางสาว อนุชิดา วงศ์ชื่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,068,120.00  บาท
12183 โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ นักหล่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,770,000.00  บาท
12056 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,230,000.00  บาท
11994 โครงการ การผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
12047 โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
นาง นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,967,400.00  บาท
12070 โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
นาย ณฤพล อัฐวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 637,200.00  บาท
12071 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,500,000.00  บาท
12075 โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้สู่อินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
อาจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
12101 โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
อาจารย์ ดร. นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,943,600.00  บาท
12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน จำนวนโครงการ 3  โครงการ
11877 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินและตัวหนอนแม่โจ้ ระดับอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11904 ฐานเรียนรู้การปลูกผักในระบบ Smart Organic Farming
ดร. สุลีรัก อารักษณ์ธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11906 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในระดับอุตสาหกรรม
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ 7  โครงการ
11985 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11720 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะสีเขียว
อาจารย์ ดร. สุลักษณา มงคล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11991 โครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12210 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อการขยายผลการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11859 โครงการห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11650 โครงการพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,601,900.00  บาท
11703 โครงการ พัฒนาบุคลากรและอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ 4.0 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000,000.00  บาท
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290