แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
รายการโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สำนักงานอธิการบดี จำนวนโครงการ 7  โครงการ
13104 โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
12889 โครงการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา และทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก+รอบมหกรรม)
ดร. ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
นาย พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นางสาว อนงค์ ไชยแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13425 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2)
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 75,000.00  บาท
12551 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
นาง สมพร แรกชำนาญ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
12624 โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 32  โครงการ
12961 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผักและปัจจัยการผลิตในแนวทางเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
12998 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12955 โครงการแนวทางการยกระดับการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวและกัญชงบนพื้นที่สูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12958 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-prodect)
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,250,000.00  บาท
13560 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 110,000.00  บาท
12896 โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมุ่งเป้าเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยุค 4.0
อาจารย์ ดร. สาวิกา กอนแสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,700,000.00  บาท
12952 โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12956 โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,632,100.00  บาท
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12959 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์
อาจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12960 โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12963 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,046,900.00  บาท
12999 โครงการฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13002 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และการผลิตกล้าพันธ์ุสมุนไพรปลอดโรค
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
123
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 24  โครงการ
12898 บริการวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12905 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
13126 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
12902 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 36,710.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 140,000.00  บาท
12903 การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 85,000.00  บาท
12900 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 62,100.00  บาท
12901 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 84,000.00  บาท
12904 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,000.00  บาท
12894 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
12735 ลงทุนให้ดี เศรษฐีวันหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000.00  บาท
12567 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 16
อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 157,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 38,000.00  บาท
11575 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12653 อบรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11572 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
12
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 45  โครงการ
13059 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและผลิตไม้ผลพันธุ์ดีแบบผสมผสาน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13071 โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
13076 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13065 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 603,100.00  บาท
13433 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดีเพื่อบริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13055 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,500,000.00  บาท
13056 โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13062 โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดีบริการให้แก่เกษตรกร
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13069 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13070 โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 702,900.00  บาท
13073 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13074 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,344,800.00  บาท
13075 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,155,760.00  บาท
13127 โครงการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า”
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13431 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้า
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย นิตย์ มงคลสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
123
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
13169 โครงการส่งเสริม การผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
13171 โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชันบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13172 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13174 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล๊อกซีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
11990 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 330,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 493,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
11298 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิดภัณฑ์ชุมชน
น.ส. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11301 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11297 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
น.ส. พิชณิชา นิปุณะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
11300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 29  โครงการ
13313 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรเกษตรกรผู้ประสานงาน
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13318 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13317 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13314 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13315 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13316 กลั่นน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13320 ผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13321 แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์
อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13378 ฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
12464 บริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11898 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11893 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11890 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างประกอบและการใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ LED และระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11892 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11897 การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 23  โครงการ
13541 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดแพร่"
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13280 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรให้แก่เกษตรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
12736 โครงการ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 10,101.00  บาท
12632 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน Green Organic Eco และโครงการพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 777,000.00  บาท
12519 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลักษณะเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,010.00  บาท
12431 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12442 โครงการฐานเรียนรู้การเจือจางน้ำเชื้อสุกร
นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12387 โครงการศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 141,000.00  บาท
12306 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 58,000.00  บาท
12034 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 32  โครงการ
13613 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
13617 โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจำเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13619 โครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13620 โครงการห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
12692 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 8,000.00  บาท
12562 โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะอาชีพเยาวชนไทยปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 60,000.00  บาท
11459 โครงการการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11460 โครงการการสำรวจและจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11462 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ำน้อยในพื้นที่ภาคใต้
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11464 โครงการการศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารสำคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11468 โครงการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11470 โครงการการขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11471 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกลำพัน
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11472 โครงการเพาะขยายพันธุ์ผักพูม
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11473 โครงการศูนย์เรียนรู้ชันโรง
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
123
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
13647 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13648 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากระบบเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11675 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,080,000.00  บาท
11226 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐาน พื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,361,300.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12709 โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
12224 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2018
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12811 โครงการนิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต แม่โจ้ 85 ปี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
น.ส. นภัสกร โชติธนานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
12783 โครงการอ่านไปไม่สิ้นสุด (Give & Read)
น.ส. ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
น.ส. ลัญฉ์พิชา พิมพา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
พัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 13  โครงการ
13763 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ข้ามศาสตร์
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 94,500.00  บาท
13439 โครงการการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13440 โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการสมรรถนะสูงเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,700,000.00  บาท
12636 โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่เส้นทางนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 2,400,000.00  บาท
12665 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็ปไซต์) ภาษาอังกฤษ
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12671 โครงการปรับปรุงระบบ One Stop Service การให้บริการด้านการต่างประเทศ (กายภาพ)
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11867 โครงการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากแตงกวาโดยเทคนิคการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Food Design)
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 357,200.00  บาท
11499 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรภูฎาน
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,920,000.00  บาท
11484 โครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Young Smart Discipline)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,030,300.00  บาท
11489 โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
11641 โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 31,465,200.00  บาท
11767 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,646,100.00  บาท
12098 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เยาวชนนำเที่ยวไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ Junior Guild Organic land"
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
ศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 15  โครงการ
13637 โครงการรายวิชาบูรณาการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสื่อและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,500.00  บาท
13423 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน: กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
13454 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวกครกหลวง
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
12690 โครงการอบรมเทคนิคการเป็น MC มืออาชีพ
อาจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,000.00  บาท
12663 โครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชนพวกแต้ม
อาจารย์ วัชรียา บำรุงคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
12503 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
12604 โครงการภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
12520 โครงการฝึกอบรมล้านนาศิลปาชีพ
อาจารย์ ลักขณา ชาปู่
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
12490 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัย: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเกษตรกรตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12280 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัยและการเรียนการสอน: การสูงวัยเชิงบวกและการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12276 โครงการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจสีเขียว
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11978 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านรายวิชาในหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
อาจารย์ เวลิกา มามูล
อาจารย์ อุดมศักดิ์ ศิริทะ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11902 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
งบประมาณเงินรายได้  : 39,970.00  บาท
11903 โครงการภาษาและวัฒนธรรม
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11734 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,100.00  บาท
เศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
12939 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
12940 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
นาย วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12709 โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
11856 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2561
นาย อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11857 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์
นาย อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
12225 โครงการสำรวจความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่ต่อการติดตั้งจอโฆษณาด้านหลังรถตุ๊กตุ๊กและสามล้อถีบในจังหวัดเชียงใหม่
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 80,000.00  บาท
12224 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2018
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
12134 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 70,500.00  บาท
11254 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11272 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
11512 โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,312,000.00  บาท
12043 โครงการการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 8  โครงการ
13367 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13368 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13639 โครงการการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12113 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
12112 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12006 โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน
นาย ครรชิต ชมภูพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12007 โครงการฐานการเรียนการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
อาจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12110 โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
นาย กิตติพงษ์ ทิพยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 26  โครงการ
13678 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการเพื่ออุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13384 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบอะควาโปนิคส์ให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13398 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13382 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13383 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13396 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13438 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุบาลและเลี้ยงกบนาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13441 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ”
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13442 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13608 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13609 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12246 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชนชุมชนป่าไผ่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อการนำใช้และเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12272 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
12202 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
12164 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและสารสกัดสมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์น้ำปลอดภัยในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12
สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 4  โครงการ
11685 โครงการ Digital Learning
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
น.ส. ณัฎทญา ภิรอด
นาย สมพร เกตุตะคุ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
11683 โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน “รายการชีวิตและแผ่นดิน”
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11684 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
นาง ยุคนธร ชำนาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11260 โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร. อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 10  โครงการ
13764 โครงการหมอต้นไม้เพื่อชุมชน เรื่อง การจัดการ และฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 85 ปี อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ (62-3.2.8)
อาจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
13653 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ (62-3.2.7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13257 โครงการเสวนาวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” (62-3.2.5)-85ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13258 โครงการ Landscape Workshop in “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis “ (62-3.2.6)-85ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
13256 โครงการฝึกอบรม Sustainable Forest and Watershed Management แก่บุคลากร ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (62-3.2.3)-ภูฏาน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 183,200.00  บาท
13397 โครงการฝึกอบรม Landscape gardening แก่บุคลากร ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (62-3.2.4)-ภูฏาน
อาจารย์ สุระพงษ์ เตชะ
งบประมาณเงินรายได้  : 134,400.00  บาท
12891 โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทักษะนักศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม (62-3.2.1)
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
12723 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง (61-3.2.3)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
12040 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (61-3.2.1)
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 22,500.00  บาท
11700 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ (61-3.2.2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 117,500.00  บาท
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จำนวนโครงการ 6  โครงการ
12781 โครงการโรงเรียนกสิกรรมนำสมัย (Smart Agriculture School (SAS))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,229,600.00  บาท
12621 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Blockchain (MJU Blockchain)
นาง นรมน โลไทยสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณเงินรายได้  : 532,650.00  บาท
12693 โครงการ Well-Being @ Chumporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 554,250.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 3,917,200.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 500,000.00  บาท
12558 โครงการ แม่โจ้ฟาร์มอัจฉริยะ (MJU Smart Farming) และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ “เกษตรแม่โจ้ 4.0”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นาง นรมน โลไทยสงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 650,000.00  บาท
12496 ศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และแดชบอร์ดเอสพีโอ
อาจารย์ ดร. กิตติกร หาญตระกูล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,325,000.00  บาท
12504 บริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. กิตติกร หาญตระกูล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 12,377,200.00  บาท
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 7  โครงการ