กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
วันที่ประเมินตั้งแต่ 09 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
  1 การประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มโครงการ
  2 ความพร้อมของอุปกรณ์และ วันเวลา สถานที่จัดโครงการ
  3 ประโยชน์และความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ที่ได้รับจากการจัดโครงการ ช่องทำเครื่องหมาย
  4 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินผลกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2561) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2561
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกและภายในสำนักงานอธิการบดี ที่มีต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 1/61
ประเมินกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561